Select Language : English

Americas

Brazil: English / 日本語 / Português do Brasil
United States: English

Europe, Middle East, Africa (EMEA)

EMEA:
(Belgium, France, Germany, Netherlands, Spain, United Arab Emirates, United Kingdom)
English / 日本語 / Español / Deutsch / Français
Russia: English / 日本語 / русский

Asia Pacific

Japan(Business): English / 日本語
Japan(Residential): English / 日本語
Australia(NTT Com ICT Solutions): English
Mainland China: English / 日本語 / 簡體中文
Hong Kong & Macao: English / 日本語 / 繁体中文 / 簡體中文
India: English / 日本語
Indonesia: English
Korea: English / 日本語 / 한국어
Malaysia: English
Philippines(DTSI): English
Singapore: English / 日本語
Taiwan: English / 日本語 / 繁体中文
Thailand: English / 日本語
Vietnam: English / 日本語

บริการรักษาความปลอดภัยที่บริหารจัดการโดย NTT Communications
การบริหารจัดการความปลอดภัยในองค์กรด้วยตัวเองอาจไม่ใช่เรื่องง่าย

[ Jan 17, 2019 ]

การรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ไม่เคยหลุดจากเทรนด์ของโลก ICT การคุกคามหรือปัญหาใหม่ๆ มักจะปรากฎตัวขึ้นมาในช่วงเวลาและสถานที่ที่นอกเหนือความคาดหมายเป็นส่วนใหญ่ การจัดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยในองค์กรเป็นงานที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัส ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทยังต้องวางแผนและดำเนินการอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ ความสอดคล้องกับตัวบทกฏหมาย และการค้นหาและตรวจจับช่องโหว่ของระบบการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน รวมไปถึงการอัพเดทรูปแบบการโจมตีและระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

หลายองค์กรคาดหวังถึงความสามารถในการบริหารจัดการทุกๆขั้นตอนที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่มักจะมีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์ที่ทำการมอนิเตอร์รวมไปถึงบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน ซึ่งต้องใช้แรงทุ่มเทเป็นอย่างมาก อีกทั้งการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถครอบคลุมปัญหาในวงกว้าง ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและทักษะในการแก้ไข

  • การเฝ้าสังเกตภัยคุกคามและการประเมินภัยคุกคามที่เกิดขึ้น
  • การเผ้าสังเกตและการตรวจสอบเครื่องมือรักษาความปลอดภัย
  • กระบวนการทางกฏหมายที่มีผลต่อภัยคุกคาม
  • การอัพเดทโปรแกรมรักษาความปลอดภัยในอุปกรณ์
  • จัดการวงจรชีวิตของอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยตามอายุการใช้งาน

บริการรักษาความปลอดภัยโดย NTT Communications สามารถจัดการกับปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นได้อย่างครอบคลุมในคราวเดียว จากการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของ ICT โดย NTT Communications ช่วยวางแผนและเตรียมการสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับองค์กร เพื่อช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการรักษาความปลอดภัยที่จัดการครอบคลุมบริการรักษาความปลอดภัยตามรายการดังต่อไปนี้

บริการ ประเภท คำอธิบาย โซลูชั่น
การรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างไอที การรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย (Network Security) การตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามบนระบบเครือข่าย(การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต, การบุกรุก และอื่น ๆ ) Firewall, IPS / IDS
การรักษาความปลอดภัยของ-ข้อมูล (Content Security) การตรวจจับและบล็อกป้องกันภัยคุกคามที่ที่มีผลต่อระบบเครือข่ายและอีเมล (มัลแวร์, อีเมลหลอกลวง) และการเข้าถึงอินเตทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม

การตรวจจับและป้องภัยคุกคามบนเว็บแอปพลิเคชั่นและข้อมูลขององค์กร (การสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต)
Email anti-virus,
Web anti-virus,
URL filtering,
Application filtering,
Real Time Malware Detection (RTMD), WAF
การรักษาความปลอดภัยบนระบบเสมือน(Virtual Machine) การตรวจสอบและป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตและมัลแวร์ ที่สามารถโจมตีการทำงานบนเซิร์ฟเวอร์เสมือ (Virtual Server) VM-แอนตี้ไวรัส
VM-เวอร์ชวลแพทช์
VM-ไฟร์วอลล์
บริการ บริการ คำอธิบาย/ ตัวอย่าง
การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์และการรายงานตรวจหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment and Report) เพื่อแสดงให้เห็นช่องโหว่ของระบบเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์และแอพปพลิเคชั่น
รวมถึงการส่งข้อมูลแบล็คลิสต์ที่เป็นภัยคุกคามไปยังเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่โดยอัตโนมัติ
การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง(Profiling) แสดงให้เห็นถึงภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการวิเคราะห์ระบบเครือข่ายและการใช้งานบนแอปพลิเคชั่น
การป้องกันมัลแวร์แบบเรียลไทม์ (Real-Time Malware Detection) การตรวจจับภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ในเว็บไซต์และไฟล์ที่แนบมากับอีเมล (มัลแวร์ และอื่น ๆ) ด้วยผ่านอุปกรณ์แซนด์บ็อกซ์และเครื่องมือป้องกันทั้งในอุปกรณ์ของลูกค้าและบนคลาวด์
การป้องกันภัยคุกคามที่อุปกรณ์ปลายทาง (Endpoint Threat Protection) การตรวจจับ วิเคราะห์ ยับยั้งและกำจัดภัยคุกคาม รวมถึงดำเนินการกู้คืนที่อุปกรณ์ปลายทาง
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในการรับส่งข้อมูล (Correlation Log Analysis) ปรับปรุงความแม่นยำในการตรวจจับภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่โดยการเชื่อมโยงกับกับอุปกรณ์ที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย (พร็อกซี่ และอื่น ๆ)

เกร็ดความรู้ : ประเทศไทย

นายธนวัฒน์ วิวัฒน์พาณิชย์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการแผนกผลิตภัณฑ์และบริการ

การโจมตีทางไซเบอร์ยังคงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายองค์กรต่างก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเป็นส่วนช่วยผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ควบคู่กับการพัฒนาความสามารถของอุปกรณ์ในการเชื่อมต่ออย่างไม่สิ้นสุด ทั้งนี้องค์กรต้องคำนึงถึงขั้นตอนและกระบวนการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับตัวบทกฏหมาย และเพื่อให้การป้องกันการโจมตีนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้เทคโนโลยีได้พัฒนาไปไปอย่างรวดเร็ว ทำให้รูปแบบของการป้องกันการโจมตีต้องปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ที่สำคัญไปกว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้นคือ การวางกลยุทธ์และการเข้าใจถึงเป้าหมายของการทำ Cybersecurity เช่นเดียวกับการทำให้พนักงานในองค์กรได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

บริการที่เกี่ยวข้อง

Global Managed Security (WideAngle)

การบริหารจัดการความปลอดภัยระดับสากล WideAngle ของเราถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์อันยาวนานถึง 25 ปี ในการให้บริการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงแก่ลูกค้ามากกว่า 8,000 รายทั่วโลก เราพร้อมนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการความปลอดภัยแบบมืออาชีพ โดยการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยของระบบเครือข่ายขององค์กรและออกแบบแนวทางป้องกันการโจมตีที่เหมาะสมกับองค์กรที่อาจเกิดขึ้น security information and event management (SIEM)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความต้องการด้านความปลอดภัยไซเบอร์

การออกแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับยุคใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานในบริษัทด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Private Cloud สำหรับธุรกิจและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลของบริษัทคุณได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัยหรือเปล่า?

ใครที่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ดี?

การควบคุมเครือข่ายที่ดียิ่งขึ้น เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ

แชร์และรักษาความปลอดภัยในการทำงานแบบจำลอง 3D ได้อย่างหมดห่วง

การกำจัดขอบเขตของการบริหารจัดการ = เพิ่มประสิทธิภาพ

คอลัมน์ความปลอดภัย

การบริหารจัดการความปลอดภัยในองค์กรด้วยตัวเองอาจไม่ใช่เรื่องง่าย

เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความต้องการด้านความปลอดภัยไซเบอร์

แนวโน้มความปลอดภัยด้าน ICT เมื่อมองย้อนกลับไปในปี 2017 กับการโจมตีแบบใหม่ ภัยคุกคามแบบใหม่ และสิ่งที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

การออกแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับยุคใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น

คิดถึงปัญหาที่แผนกระบบสารสนเทศแบกรับอยู่และแนวทางแก้ไข

[ครั้งที่ 1] ทำให้เครือข่ายเกิดความเหมาะสม

[ครั้งที่ 2] การดูแลระบบเครือข่าย

[ครั้งที่ 3] การโยกย้ายเซิร์ฟเวอร์(Server Migration)

[ครั้งที่ 4] ระบบเครือข่ายเสมือนจริง (Network Virtualization)

[ครั้งที่ 5] แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)

Back to Top