Select Language : English

Americas

Brazil: English / 日本語 / Português do Brasil
United States: English

Europe, Middle East, Africa (EMEA)

EMEA:
(Belgium, France, Germany, Netherlands, Spain, United Arab Emirates, United Kingdom)
English / 日本語 / Español / Deutsch / Français
Russia: English / 日本語 / русский

Asia Pacific

Japan(Business): English / 日本語
Japan(Residential): English / 日本語
Australia(NTT Com ICT Solutions): English
Mainland China: English / 日本語 / 簡體中文
Hong Kong & Macao: English / 日本語 / 繁体中文 / 簡體中文
India: English / 日本語
Indonesia: English
Korea: English / 日本語 / 한국어
Malaysia: English
Philippines(DTSI): English
Singapore: English / 日本語
Taiwan: English / 日本語 / 繁体中文
Thailand: English / 日本語
Vietnam: English / 日本語

ซีรีส์ : คิดถึงปัญหาที่แผนกระบบสารสนเทศแบกรับอยู่และแนวทางแก้ไข
[ครั้งที่ 2] การดูแลระบบเครือข่าย

[ Dec 14, 2017 ]

แนวโน้ม 3 ประการที่เพิ่มความสำคัญในการดูแลการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบเครือข่าย

มีบริษัทเป็นจำนวนมากที่ต้องเสียเวลาไปกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จนไม่มีเวลาไปวางกลยุทธ์ด้าน IT ที่ควรต้องทำ ดังนั้น ในครั้งที่ 2 นี้ เราจึงมาทบทวนการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบเครือข่าย พร้อมกับมองหาวิธีที่จะช่วยลดภาระหน้าที่ดังกล่าว

กลับมาทบทวนเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารจัดการระบบเครือข่าย

“ภารกิจของแผนกไอที คือ การจัดทำแผนและวางกลยุทธ์ด้าน IT ตามนโยบายการบริหารของบริษัท แต่เจ้าหน้าที่ต้องคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จนไม่สามารถทำหน้าที่ที่ควรทำให้บรรลุผล และไม่มีเวลาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการทำงานดังกล่าว” — มีบริษัทเป็นจำนวนมากที่แบกรับสภาวะที่ยากลำบากนี้ การต้องคอยติดตามงานในแต่ละวันเช่นนี้เกิดจากการดำเนินงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายที่ต้องทำอยู่เป็นจำนวนมาก และเพราะปริมาณงานมากเกินไปจึงทำให้เกิดปัญหานานับประการขึ้นที่ไซต์งานของแผนกไอที

 • ไม่สามารถบริหารเครือข่ายแบบศูนย์กลางได้
 • ต้องเสียเวลาในการแยกปัญหาก่อนแล้วจึงค่อยติดต่อเวนเดอร์แต่ละราย
 • ไม่สามารถจัดหาล็อกข้อมูลระดับองค์กรได้
 • มาตรการรักษาความปลอดภัยยังไม่เพียงพอ

ดังนั้นก่อนที่จะหามาตรการแก้ไขปัญหาที่กล่าวมานี้ เรากลับมาทบทวนการทำงานกันดูดีกว่าว่า แผนกไอทีทำการบริหารการดำเนินงานกันอย่างไร

การบริหารการดำเนินงาน (Management Operation) สามารถแยกออกได้เป็นสองคำ คือ “การดำเนินงาน” และ “การบริหาร” โดยอธิบายแบบสั้น ๆ ได้ว่า “การดำเนินงาน” หมายถึง “การให้บริการโดยระบบและเครือข่ายไม่ล่ม” ส่วน “การบริหาร” หมายถึง “การรักษาสภาพที่สามารถกระทำ ‘การดำเนินงาน’ ได้โดยไม่มีปัญหา ซึ่งการทำงานแต่ละอย่างมีดังต่อไปนี้

หน้าที่ในการดำเนินงาน:

 • การดำเนินงานในเวลาปกติ : การเปิด/ปิดระบบ, เฝ้าสังเกตการทำงาน, รวบรวมข้อมูลสถิติ
 • การดำเนินงานในเวลาเกิดความเสียหาย : รวบรวมข้อมูล, แยกแยะ, ป้องกันการแพร่กระจาย, รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, สืบหาสาเหตุ, กู้คืนระบบ, บันทึก
 • การดำเนินการบำรุงรักษา : วางแผน, สำรวจ, ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และข้อมูลการตั้งค่า, เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

การบริหารจัดการ:

 • การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมด้านไอที : การบริหารและการตั้งค่าอุปกรณ์ระบบ
 • การบริหารจัดการความเสียหาย : การค้นหาและจัดการความเสียหาย ตลอดจนการบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้น
 • การบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงาน : รักษาระดับการบริการ, รักษาประสิทธิภาพการทำงาน, ปรับแต่งสภาพให้เหมาะสมกับการทำงาน
 • การบริหารจัดการอุปกรณ์ระบบ : บริหารจัดการอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง
 • การบริหารความปลอดภัย : ปกป้องรักษาระบบ, มาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล, เก็บบันทึกล็อกเพื่อการตรวจสอบ

เพื่อการลงมือบริหารการดำเนินงานได้อย่างแน่นอนนั้น จำเป็นต้อง “ออกแบบ” การทำงาน แจกแจงรายละเอียดลงไป เช่น รวบรวมเป็น “คู่มือการปฏิบัติงาน” และ “คู่มือการใช้งาน” เป็นต้น ทั้งนี้การปฏิบัติงานนั้นแตกต่างกันไปตามขนาด-สภาพแวดล้อมของระบบเครือข่ายเป้าหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการการดำเนินงาน แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทต่าง ๆ มีแนวโน้มที่เหมือนกัน 3 ประการดังต่อไปนี้

 1. ขยายขนาดระบบเครือข่ายให้ใหญ่ขึ้น
 2. โดยทั่วไปขนาดของเครือข่ายมีแนวโน้มที่จะถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นทุกปี ดังนั้นในการวางแผนบริหารจัดการการปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงประเด็นดังกล่าว

 3. ระบบเครือข่ายที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
 4. จากเดิมสภาพแวดล้อมถูกสร้างขึ้นโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของเวนเดอร์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น เมนเฟรม เป็นต้น แต่ในปัจจุบันโดยทั่วไปแล้วจะเป็นสภาพแวดล้อมแบบมัลติเวนเดอร์หรือมีเวนเดอร์มากกว่าหนึ่งราย มีผลิตภัณฑ์จากหลากหลายเวนเดอร์อยู่ในสภาพแวดล้อมของระบบเครือข่ายจึงมีแนวโน้มที่จะซับซ้อนยิ่งขึ้น

 5. มีรูปแบบการใช้ระบบเครือข่ายที่หลากหลายยิ่งขึ้น
 6. ในปัจจุบันนั้น เครือข่ายไม่ได้ถูกใช้แค่เพียงรับส่งข้อมูลง่าย ๆ ระหว่างคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังถูกนำไปใช้ในการปฏิบัติการทางข้อมูลต่าง ๆ อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น การสื่อสารข้อมูลกับสตอเรจ (IP-SAN), การรวมข้อมูลเข้ากับมัลติมีเดีย รวมถึง การสื่อสารทางไกลผ่านข้อมูลเสียง (VoIP, โทรศัพท์ IP) และข้อมูลวีดีโอ (การประชุมผ่านวีดีโอ) เป็นต้น

แนวโน้มเหล่านี้ทำให้เราทราบว่า การบริหารจัดการการระบบเครือข่ายมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นทุกวัน การเกิดความเสียหายบนระบบเครือข่ายเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งของทั้งระบบ และมีผลกระทบออกไปเป็นวงกว้าง ดังนั้นแม้จะเกิดความเสียหายขึ้นจำเป็นต้องกู้คืนระบบให้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

และเพื่อทำให้สิ่งที่กล่าวมานี้เป็นจริงขึ้นมาได้ จำเป็นต้องทำการเฝ้าสังเกตอยู่เป็นประจำตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน แต่การเฝ้าติดตามดูแลระบบตลอดเวลานี้เป็นภาระที่หนักอึ้งสำหรับแผนกระบบไอที และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาที่ว่า “แค่งานที่ทำในแต่ละวันก็เต็มมือแล้ว”

บริการดูแลตรวจสอบระบบเครือข่ายขององค์กรตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน

ทำอย่างไรจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการการดำเนินงานที่ทางแผนกไอทีแบกรับอยู่ได้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ บริษัทแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาใช้บริการระบบตรวจสอบและบริหารจัดการระบบเครือข่ายของ NTT Communications ซึ่งเป็นบริการเอาท์ซอร์สซิ่งที่ NTT Communications เข้าไปดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ระบบเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน และจัดการกับปัญหาการชำรุดเสียหายแทนแผนกไอที โดยมีเมนูการบริการดังต่อไปนี้

ลักษณะทั่วไป

 • Service Desk ที่จะช่วยเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ (Single Point Contact)
 • เฝ้าดูแลและจัดการแบบ 24x7
 • รายงานเหตุการณ์ (Incident Report)
 • ผู้จัดการการบริการ(ตัวเลือกเสริม)
 • รายงานประจำเดือน(ตัวเลือกเสริม)
 • การย้ายระบบเครือข่ายจากปัจจุบันไปสู่ระบบใหม่(สามารถเลือกใช้ผู้ให้บริการเดิมที่มีอยู่)

คุณสมบัติพิเศษของบริการนี้คือ ไม่ใช่เพียงแค่ดูแลระบบเครือข่ายเท่านั้น แต่ยังทำการดูแลและจัดการตั้งแต่สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงอุปกรณ์ IT ที่อยู่ปลายทางระบบเครือข่าย พร้อมกับจัดการบริหาร-ควบคุมเวนเดอร์ที่มีความหลากหลายและซับซ้อน ทั้งยังเตรียมการบำรุงรักษาที่ไซต์งานแบบครบวงจร บริการที่บริษัทดังกล่าวใช้ก็คือ บริการที่ NOC(Network Operations Center) ของ NTT Communications ที่จะเฝ้าดูแลระบบ/เครือข่ายของลูกค้า หากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นวิศวกรของ NTT Communications ก็จะเข้าไปกู้คืนระบบจากความเสียหายและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว

ผลที่ได้จากการใช้บริการการบริหารจัดการ(Managed Service) ทำให้แผนกไอทีของบริษัทดังกล่าวสามารถจัดการบุคคลากรเพื่อเฝ้าดูแลระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน และไม่จำเป็นมาต้องจัดการแยกปัญหาที่เกิดขึ้น บริการนี้นอกจากจะสามารถแบ่งเบาภาระหน้าที่ของแผนกระบบสารสนเทศแล้ว ยังสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยเสริมความแข็งแรงด้านความปลอดภัย และลดเวลาในการกู้คืนระบบให้เหลือน้อยที่สุดได้อีกด้วย ผู้รับผิดชอบแผนกไอทีของบริษัทพูดถึงประสิทธิผลที่ตนรู้สึกได้ในการใช้บริการดังกล่าวว่า “บริการการบริหารจัดการของ NTT Communications ช่วยทำให้เราสามารถลดการทำงานในการบริหารการดำเนินงานลงไปได้เป็นอย่างมาก และลดต้นทุนซึ่งรวมไปถึงค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายทางอ้อมลงไปได้อีกด้วย”

เกร็ดความรู้ : ประเทศไทย

ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีขององค์กรมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะระบบเครือข่ายและความความปลอดภัย หากระบบไม่สามารถทำงานเป็นระยะเวลานาน อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับธุรกิจและการบริการขององค์กรนั้นได้อย่างมหาศาล โดยเฉพาะในยุคแห่งโลกดิจิทอลที่มีการแข่งขันสูง ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องมองหาผู้ให้บริการที่ดูแลและจัดการระบบไอทีอย่างมืออาชีพเพื่อป้องกันความเสียหายของระบบและปกป้องธุรกิจของตนเอง

นายมาซาโตชิ ซึโบอิ รองประธาน และกรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ศูนย์ข้อมูล บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

เอ็นทีที คอม เปิดให้บริการระบบตรวจสอบและบริหารจัดการอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานไอซีที เพื่อรองรับการให้บริการครบวงจรกับลูกค้าของ เอ็นทีที คอม ที่ใช้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center), เอ็นเตอร์ไพรส์ คลาวด์ หรือบริการเครือข่าย ด้วยระบบตรวจสอบและบริหารจัดการอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย รวมถึงอุปกรณ์ประเภทเซิร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ บริการ Managed Monitoring Service ทำให้องค์กรปลอดภัยจากความเสี่ยงโดยการจัดการระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ"

ไม่ทราบว่าบทความในครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้าง ในครั้งหน้าเราจะมาคิดถึงประเด็นปัญหาข้างล่างกัน
[ครั้งที่ 3] การโยกย้ายเซิร์ฟเวอร์ (Server Migration)

บทความที่เกี่ยวข้อง
[ครั้งที่ 1] ทำให้เครือข่ายเกิดความเหมาะสม
[ครั้งที่ 3] การโยกย้ายเซิร์ฟเวอร์(Server Migration)
[ครั้งที่ 4] ระบบเครือข่ายเสมือนจริง (Network Virtualization)
[ครั้งที่ 5] แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานในบริษัทด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Private Cloud สำหรับธุรกิจและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลของบริษัทคุณได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัยหรือเปล่า?

ใครที่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ดี?

การควบคุมเครือข่ายที่ดียิ่งขึ้น เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ

แชร์และรักษาความปลอดภัยในการทำงานแบบจำลอง 3D ได้อย่างหมดห่วง

การกำจัดขอบเขตของการบริหารจัดการ = เพิ่มประสิทธิภาพ

คอลัมน์ความปลอดภัย

การบริหารจัดการความปลอดภัยในองค์กรด้วยตัวเองอาจไม่ใช่เรื่องง่าย

เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความต้องการด้านความปลอดภัยไซเบอร์

แนวโน้มความปลอดภัยด้าน ICT เมื่อมองย้อนกลับไปในปี 2017 กับการโจมตีแบบใหม่ ภัยคุกคามแบบใหม่ และสิ่งที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

การออกแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับยุคใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น

คิดถึงปัญหาที่แผนกระบบสารสนเทศแบกรับอยู่และแนวทางแก้ไข

[ครั้งที่ 1] ทำให้เครือข่ายเกิดความเหมาะสม

[ครั้งที่ 2] การดูแลระบบเครือข่าย

[ครั้งที่ 3] การโยกย้ายเซิร์ฟเวอร์(Server Migration)

[ครั้งที่ 4] ระบบเครือข่ายเสมือนจริง (Network Virtualization)

[ครั้งที่ 5] แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)

Back to Top